Gặp biển báo cấm rẽ trái có được quay đầu xe không?

Gặp biển báo cấm rẽ trái có được quay đầu xe không?: Theo Quy chuẩn 41/2012, biển cấm rẽ trái (mã P123a) cấm luôn quay đầu. Nhưng từ quy chuẩn 41/2016 có hiệu lực từ 1/11/2016, biển cấm rẽ trái (P123a) sẽ không cấm quay đầu.

Biển cấm rẽ trái có được quay đầu xe không?

Trả lời cho câu hỏi Muốn quay đầu xe khi gặp biểm cấm rẽ trái thì có đúng luật không:

Theo Quy chuẩn 41/2012, biển cấm rẽ trái (mã P123a) cấm luôn quay đầu. Nhưng từ quy chuẩn 41/2016 có hiệu lực từ 1/11/2016, biển cấm rẽ trái (P123a) sẽ không cấm quay đầu.

– Không có khái niệm “Muốn quay đầu thì phải rẽ trái” như trước đây. Tất cả các hành vi đều được quy định theo mô tả của Quy chuẩn 41.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *